Regulamin konkursu plastycznego "Nowy mieszkaniec zoo"

 

Regulamin Konkursu Plastycznego „Nowy mieszkaniec zoo”

Organizator: Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku


§ 1

Organizator Konkursu


1. Organizatorem Konkursu Plastycznego „Nowy mieszkaniec zoo” (zwanego dalej Konkursem) jest Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku – EuRegioKom Pieńsk (zwane dalej „Organizatorem”).

2. Adres Organizatora:

Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku

ul. Hutnicza 23

59-930 Pieńsk

§ 2

Cel konkursu


Celem Konkursu jest popularyzacja czytelnictwa, rozbudzenie wyobraźni i kreatywności oraz zachęcenie najmłodszych mieszkańców gminy Pieńsk do rozwijania zainteresowań plastycznych.

§ 3

Warunki uczestnictwa


1. Konkurs skierowany jest dla dzieci w wieku 6-10 lat.

2. Udział w konkursie jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów poniesionych przez uczestnika w związku z udziałem w konkursie.

3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej zwierzęcego bohatera książki, który mógłby zamieszkać w zoo w Goerlitz. Technika wykonania pracy jest dowolna.

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie pracy do Biblioteki Euroregionalnego Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia, która stanowi załącznik do regulaminu. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 1 pracę.

5. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie samodzielnie wykonane prace.

6. Z udziału w konkursie wyłączeni są:

- osoby, które brały udział w przygotowaniu Konkursu

- pracownicy Organizatora Konkursu§ 4

Terminy


1. Przyjmowanie zgłoszeń będzie odbywało się od 27.06.2022 r. do 10.07.2022 r.

2. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi do 15.07.2022 roku.


§ 5

Zasady oceny


1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora EuRegioKom Pieńsk.

2. Ocenie podlegać będą: pomysłowość i oryginalność, jakość i estetyka wykonania, technika plastyczna, kreatywność, ogólne wrażenia estetyczne.

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.

4. Komisja Konkursowa sporządzi pisemny protokół z przeprowadzonego konkursu.

5. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu oraz o dokładnym terminie wręczenia nagród przez Komisję Konkursową telefonicznie.


§ 6

Nagrody


1. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są upominki w postaci biletów do ZOO w Goerlitz.

2. Komisja zastrzega możliwość przyznania wyróżnień.

3. Zwycięskie prace będą zamieszczone w formie cyfrowej na stronie internetowej i portalu FB Organizatora.

§ 7

Postanowienia końcowe


1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Biblioteki EuRegioKom Pieńsk oraz na oficjalnym profilu EuRegioKom Pieńsk na portalu społecznościowym FB.

2.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Konkursu.

3.Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu.

4.Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są w Bibliotece EuRegioKomPieńsk, oraz telefonicznie pod numerem 075 77 86 215.


Paweł Chmurzyński

Dyrektor EuRegioKom Pieńsk


Regulamin Konkursu "Ucz się Jasiu"

 

Regulamin Konkursu Edukacyjno – Rozrywkowego „Ucz się Jasiu”

 

Organizator: Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku

 

 

§ 1

Organizator Konkursu

1.      Organizatorem Konkursu edukacyjno – rozrywkowego „Ucz się Jasiu” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku – EuRegioKom (zwane dalej „Organizatorem”)

2.      Adres organizatora :

Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku

ul. Hutnicza 23

59-930 Pieńsk

 

§ 2

Cel Konkursu

1.      Głównym celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych oraz identyfikacji narodowej i kulturowej a także kształtowanie więzi z krajem ojczystym. Celem dodatkowym jest przygotowanie młodego pokolenia do pełnienia ról prospołecznych oraz rozwijaniu  poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego.

§ 3

Warunki uczestnictwa

1.      Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży z Gminy Pieńsk w wieku od 8 do 13 lat.

2.      Udział w konkursie jest bezpłatny.

3.      Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie poprawnej odpowiedzi na pytanie „Które zdjęcie przedstawia flagę Polski” poprzez wybranie odpowiedniego numeru zdjęcia z trzech opublikowanych na stronie Organizatora. Uczestnik przesyła odpowiedź w formie mailowej na adres : sekretariat@euregiokom.webd.pl  Oprócz wskazania odpowiedniego numeru zdjęcia uczestnik musi również napisać poprawną definicję symbolu flagi.

4.      Do odpowiedzi należy dołączyć swoje dane oraz numer telefonu.

5.      Jeden uczestnik może przesłać tylko jedną odpowiedź.

6.      Zwycięzcą będzie osoba, która jako pierwsza udzieli poprawnej odpowiedzi.

 

 

§ 4

Terminy

1.      Konkurs zaczyna się od momentu ogłoszenia na stronie Organizatora i trwa do 07.05.2021 do godziny 15.00.

2.      Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi nie później niż 14 dni po jego zakończeniu.

§ 5

Nagrody

1.      Zwycięzca konkursu otrzyma kask rowerowy renomowanej firmy.

2.      Nagroda w konkursie nie podlega wymianie na gotówkę.

3.      Decyzje Komisji konkursowej są nieodwołalne.

4.      Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia i nazwiska laureata Konkursu oraz umieszczenia tej informacji na stronie Internetowej.

5.      O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród Organizator poinformuje laureata telefonicznie.

§ 6

Postanowienia końcowe

1.      Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.euregiokom.webd.pl.

2.      Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu.

3.      Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora.

4.      Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.

5.      Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są w Euregiokom pod nr tel. 757786565.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w

Euroregionalnym Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Euroregionalnego Centrum Kultury i Komunikacji z siedzibą w Pieńsku (59-930), przy ul. Hutnicza 23.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: mdk.piensk@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan skontaktować poprzez email:  iod@piensk.com.pl .

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane gdy:

1.        Jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

2.        Jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów Pani/Pana, lub innej osoby fizycznej.

3.        Jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4.        Jest to niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, lub do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana, przed zawarciem umowy.

5.        Wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych, w przypadku realizacji usług nie objętych wyżej wymienionymi podstawami.

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

1.        Podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

2.        Podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia swoich danych.

W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 860 70 86

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie ujętym przepisami prawa, do których podania jest Pani/Pan zobowiązana, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług.

 

Dzień Dinozaura

 Drodzy Czytelnicy! Wiedzieliście, że jutro obchodzimy Dzień Dinozaura? Każde dziecko, które w piątek, 26.02 przyjdzie do Biblioteki i wypożyczy książkę o dinozaurach otrzyma od nas niespodziankę! Zapraszamy od 9.00 do 17.00!

  

Nowości!

 

Jest krew! Ale tylko w naszych książkach - zapraszamy fanów sensacji po nowości wydawnicze! Mamy również propozycje dla miłośników literatury obyczajowej - jesteśmy otwarci od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.
Rezerwacji możecie też dokonywać online lub dzwoniąc do nas: 75 77 86 215